ΦΕΒΡΟΥΆΡΙΟΣ 1914 : Ο ΑΓΏΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΊΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΊΟΥ ΗΠΕΊΡΟΥ.


5 Φεβρουαρίου  1914
: Ο Μητροπολίτης Δρυινουπόλεως Βασίλειος εκ μέρους τής Πανηπειρωτικής Συνελεύσεως τού Αργυροκάστρου απευθύνει έκκληση στόν Νιβιτσιότη Δημήτριο Δούλη νά ταχθεί στό πλευρό τής επικείμενης επαναστάσεως καί νά αναλάβει τήν αρχηγία τών στρατιωτικών δυνάμεων. 

7 Φεβρουαρίου 1914 : Ό Αντισυνταγματάρχης  Δ. Δούλης απαντάει θετικά στήν.Πρόσκληση τής οργανωτικής επιτροπής νά αναλάβει τον καθοδήγηση τού ένοπλου αγώνα , δηλώνοντας πώς κάνει αποδεκτή τήν πρόταση μέ " ευγνωμοσύνην "

9 Φεβρουαρίου 1914 : Αποστέλλεται διαμαρτυρία τής Πανηπειρωτικής Συνέλευσης από τό Αργυρόκαστρο πρός τίς μεγάλες Δυνάμεις μέσω τής οποίας ενημέρωναν πώς δέν θά αποδεχτούν τίς αποφάσεις τους γιά τόν διαμελισμό τής Ηπείρου καί πώς θά αντιδράσουν σέ αυτές ακόμα καί μέ ένοπλο αγώνα...9 Φεβρουαρίου 1914 : Ό Ταγματάρχης Σπυρομήλιος έδωσε τό σύνθημα γιά τό τί μέλει γενέσθαι στήν Ήπειρο. Μέσα σέ πανηγυρικό κλήμα κηρύσσει τήν Αυτονομία τής Χιμάρας υψώνοντας πρώτος τή σημαία τού Αυτονομιακού Αγώνα.

9 Φεβρουαρίου 1914 : Η Πανηπειρωτική Συνέλευση πού πραγματοποιήθηκε στό Αργυρόκαστρο , εκλέγει τήν Οργανωτική Επιτροπή ή οποία καί αποτελείται από τούς Μητροπολίτες Βελλάς Σπυρίδωνα, Δρυινουπόλεως Βασίλειο καί Κορυτσάς Γερμανό. Η Οργανωτική Επιτροπή, βλέποντας πώς τά περιθώρια γιά αναζήτηση πολιτικής λύσης στό ζήτημα τής Βορείου Ηπείρου είχαν εξαντληθεί, αποφάσισαν ομόφωνα γιά ένοπλη αντίσταση. Τήν ίδια μέρα στέλνει έντονη διαμαρτυρία στίς Μεγάλες Δυνάμεις καί ενημερώνει τήν Ελληνική Κυβέρνηση μέ τηλεγράφημα.  Η Οργανωτική Επιτροπή εκλέγει Επιτροπή πού αναλαμβάνει τήν ηγεσία τού Αυτονομιακού Αγώνος. Ένοπλα τμήματα μέ τήν επ ονομασία  " ΙΕΡΟΊ ΛΟΧΟΙ " αρχίζουν νά οργανώνονται σέ όλες τίς πόλεις  καί τά χωριά τής Βορείου Ηπείρου.                    10 Φεβρουαρίου 1914 : Η Ελληνική Κυβέρνηση διατάζει τόν Συνταγματάρχη Δ. Δούλη νά συλλάβει τόν Σ.Σπυρομήλιο, μή γνωρίζοντας ότι τόσο αυτός όσο καί πλήθος άλλων αξιωματικών, έχουν προσχωρήσει στην Βορειοηπειρωτική Επανάσταση. Φυσικά ό Δ.Δούλης αρνείται νά εκτελέσει τήν διαταγή παρά τήν απειλή τού Βασιλιά Κωνσταντίνου πώς θά θεωρηθεί λιποτάκτης.

13 Φεβρουαρίου 1914 : Υπογράφεται τό πρωτόκολλο τής Φλωρεντίας Ιταλίας , μεταξύ τών Μεγάλων Δυνάμεων. Μέ αυτό τό πρωτόκολλο ανακοινώνονται στήν Ελληνική Κυβέρνηση οί αποφάσεις  τής Επιτροπής γιά τήν χάραξη τών Αλβανικων συνόρων. Μέ τήν απόφαση αυτή, ή Κορυτσά , ή Χιμάρα, οί Άγιοι Σαράντα, τό Βουθρωτό , τό Αργυρόκαστρο, τό Δέλβινο καί τό νησί Σάσων, παραχωρούνται στήν Αλβανία.  Έτσι καλείται ή Ελλάδα νά εκκενώσει τά εδάφη τής Βορείου Ηπείρου.

13 Φεβρουαρίου 1914 : Παρά τίς αντιδράσεις τής Ελληνικής Κυβέρνησης, αναχωρεί από τήν Αθήνα ό Γεώργιος Χ. Ζωγράφος μέ προορισμό τό Αργυρόκαστρο καί στόχο νά αναλάβει τήν καθοδήγηση τού Βορειοηπειρωτικού Κινήματος.5ο.) υ " . Μέλη της :  Οι Μητροπολίτες, Δρυινουπόλεως Βασίλειος,  Κορυτσάς Γερμανός,  Βελλάς καί Κονίτσης Σπυρίδων, ο Α. Καραπάνος ( εξωτερικών ), Ι. Παρμενίδης ( Οικονομικών ) καί ό Αντισυνταγματάρχης Δημήτριος Δούλης (  Στρατιωτικών )  15  Φεβρουαρίου 1914 : Φτάνει στό Αργυρόκαστρο ό Γεώργιος Χριστάκης Ζωγράφος καί σχημάτισε υπό τήν προεδρία του προσωρινή Κυβέρνηση μέ πρώτα μέλη , τά μέλη τής " Οργανωτικής  Επιτροπής " . Μέλη της :  Οι Μητροπολίτες, Δρυινουπόλεως Βασίλειος,  Κορυτσάς Γερμανός,  Βελλάς καί Κονίτσης Σπυρίδων, ο Α. Καραπάνος ( εξωτερικών ), Ι. Παρμενίδης ( Οικονομικών ) καί ό Αντισυνταγματάρχης Δημήτριος Δούλης (  Στρατιωτικών ) .

 15 Φεβρουαρίου  1914 : Κυκλοφόρησε πρός τόν Ηπειρωτικό Λαό ή πρώτη προκήρυξη τής προσωρινής Κυβέρνησης. Η απόφαση πιά ήταν δεδομένη. Ο αγώνας ήταν ή μοναδική λύση γιά τήν επίτευξη τού στόχου τής απελευθέρωσης τής Βορείου Ηπείρου καί ή ένωσή της μέ τήν Ελλάδα.

15 Φεβρουαρίου 1914 : Αρχίζει ή αποχώρηση τού Ελληνικού Στρατού από τή Βόρειο Ήπειρο, μετά τό τελεσίγραφο τών Μεγάλων Δυνάμεων πρός τήν Ελλάδα. 

Ό Βορειοηπειρωτικός Ελληνισμός έβλεπε, μέ δάκρυα στά μάτια, τήν αποχώρηση τού Ελληνικού Στρατού. Σέ Όλες τίς περιοχές τής Βορείου Ηπείρου σχηματίστηκαν Ιεροί Λόχοι πού ανέλαβαν δράση αμέσως μέ τήν αποχώρηση τού Στρατού.

ΕΠΊΣΗΜΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΉ ΑΝΑΚΉΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΊΑΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΊΟΥ ΗΠΕΊΡΟΥ  !!

17 Φεβρουαρίου 1914: Ανακηρύχθηκε επίσημα καί μάλιστα μέ πανηγυρικό χαρακτήρα γιά τήν τόνωση τού ηθικού τού λαού, ή Ανεξαρτησία τής Βορείου Ηπείρου. 

17 Φεβρουαρίου 1914 : Ο Συνταγματάρχης Κοντούλης, ακολουθώντας τίς υποδείξεις τής Ελληνικής Κυβέρνησης, είχε απαγορεύσει τήν συγκρότηση ένοπλων τμημάτων από τούς Βορειοηπειρώτες στήν Κορυτσά. Παραδίδει αμαχητί τήν πόλη διά πρωτοκόλλου στούς Αλβανούς. Στήν συνέχεια  οί Αλβανοί εξαπολύουν ένα άγριο πογκρόμ κατά την Ελληνικών πληθυσμών !!

17 Φεβρουαρίου 1914 : Συγκεντρώθηκαν στην Μπιγλίτσα , μετά τήν παράδοση τής Κορυτσάς , αρκετοί αξιωματικοί καί οπλίτες τών ταγμάτων κατοχής καί τών Ιερών.Λόχων.  Αποφάσισαν νά προσχωρήσουν στήν Αυτόνομη Πολιτεία τής Βορείου Ηπείρου καί ζητούσαν οδηγίες από τήν προσωρινή Κυβέρνηση καί ενισχύσεις από τήν Επιτροπή Κορυτσέων της Θεσσαλλονίκης.

18 Φεβρουαρίου 1914: Η προσωρινή Κυβέρνηση τής Αυτονόμου πολιτείας τής Ηπείρου, γνωστοποίησε τήν κήρυξη τής Αυτονομίας πρός όλες τίς Εθνικές Επιτροπές, δήμους καί κοινότητες τής Βορείου Ηπείρου  καί κάλεσε τούς κατοίκους νά αγωνιστούν γιά τη  λευτεριά τούς.

ΕΝΩΣΙΣ Η ΘΑΝΑΤΟΣ
"

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια